ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍

ଆଜିଠାରୁ ଜାମାଇକାର କିଙ୍ଗଷ୍ଟନଠାରେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ଏହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ।